О теме исследования

Назва проекту: «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України»

Код КПКВ 2201020 — «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»

Строки виконання (3 роки): з 01.01.2012 по 31.12.2014 

1. АНОТАЦІЯ

Важливою передумовою розвитку економіки України є оптимальне використання її потенціалу, в т.ч. транзитного. Для розвитку транзитних можливостей необхідно, в першу чергу, забезпечити ефективне функціонування портової системи, завдяки якій забезпечується обробка переважної більшості транзитних вантажопотоків, та судноплавних компаній. Багатогранність діяльності підприємств морського транспорту визначається багатопрофільністю робіт, послуг, наявністю значної кількості учасників процесу виробництва, підвищеною інтенсивністю конкуренції на фрахтовому ринку та ринках портової продукції, робіт та послуг, розмаїтістю функцій тощо. Крім того, необхідно враховувати роль держави, що значною мірою обумовлює результати діяльності підприємств морського транспорту. Все зазначене обумовлює необхідність удосконалення організаційно-правового забезпечення державної підтримки саме для цієї сфери суспільного виробництва

Розроблена система організаційно-правового забезпечення буде адаптована до ситуації на фрахтовому, портових, ресурсних ринках, що дозволить створити передумови для розвитку морегосподарського комплексу України та його інтеграції в європейську транспорту систему.

2. Проблематика дослідження

— об’єкт дослідження – процес розвитку морегосподарського комплексу України в сучасних умовах;

— предмет дослідження – система організаційно-правового забезпечення державної підтримки функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України;

— загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект – розробка ефективної системи організаційно-правового забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу, що відповідає сучасним завданням розвитку ринків транспортних послуг, транзитного потенціалу, національної економіки України та міжнародним тенденціям;

— конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті – вдосконалення системи організаційно-правового забезпечення державної підтримки розвитку портової системи та судноплавних компаній України.

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Метою науково-дослідної роботи є розробка сучасної системи організаційно-правового забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу з врахуванням тенденцій функціонування ринків транспортних послуг задля ефективного використання транзитного потенціалу України.

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити наступні завдання:

—                        виконати аналіз законодавчої бази функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України та сформулювати пропозиції щодо її вдосконалення в сучасних умовах;

—                        дослідити сучасні світові економічні та політичні процеси, сферу державного регулювання, тенденції, пов’язані з науково-технічним прогресом в різних сферах життя та діяльності суспільства, інші чинники, що обумовлюють необхідність розвитку транспортної галузі в цілому та морської складової, зокрема, кон’юнктуру ринків транспортних послуг, світового фрахтового ринку та його секцій, визначити доцільність та характер впливу держави на результати функціонування транспортних підприємств;

—                        визначити пріоритетні для підприємств морського транспорту цілі функціонування, обґрунтувати основні етапи розробки стратегій портових підприємств на різних етапах функціонування у сучасних умовах та методи вибору оптимальних;

—             розробити систему організаційно-правового забезпечення державної підтримки реструктуризації портової діяльності;

—                       удосконалити економіко-правові основи формування та оцінки ресурсного потенціалу;

—                       розробити організаційно-правові засади формування системи управління фінансовими результатами підприємств морського транспорту;

—                        обґрунтувати основні підходи забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємств морського транспорту;

—             розробити правове забезпечення державної підтримки організації економічної безпеки підприємств морського транспорту;

—                      розробити проекти нормативно-правових актів щодо розвитку морегосподарського комплексу України;

—                     узагальнити матеріали судової практики та запропонувати практичні рекомендації щодо захисту прав та інтересів підприємств морського транспорту.

Використання розробок проекту дозволить створити базу для підвищення ефективності державної підтримки розвитку морського транспорту України, тобто забезпечити умови для відродження морської величі України.

 

4. СТАН досліджень задачі

У процесі надання послуг підприємства морського транспорту стикаються з недосконалою системою економіко-правових відносин із зовнішнім середовищем та у межах внутрішнього середовища. Тому різні напрямки економіко-правового забезпечення господарської діяльності підприємств морського транспорту потребують негайного реформування. Однак, бажані результати трансформаційних процесів будуть досягнуті лише за умови використання системного підходу та наявності відповідної державної підтримки. Основною проблемою більшості сучасних підприємств морського транспорту є відсутність або недосконалість стратегії розвитку, у відповідності до якої мають розроблятися тактичні заходи. Слід особливо зазначити, що досить часто у галузі морського транспорту використовується недосконала нормативно-правова база формування фінансових результатів: витрат виробництва та доходів. Для оптимізації фінансових результатів необхідно значну увагу приділяти організаційно-правовим питанням формування та розвитку ресурсного потенціалу, який значною мірою визначає конкурентоспроможність конкретного підприємства. Підприємства морського транспорту існують в умовах жорсткої конкуренції з боку національних та іноземних підприємств, тому необхідно здійснювати всебічний моніторинг господарської діяльності та розробляти організаційно-правові засади забезпечення економічної безпеки. Тільки за умови комплексного вирішення проблем сучасної господарської діяльності та за наявності ефективної державної підтримки національні підприємства морського транспорту будуть успішно конкурувати на міжнародному рівні.

5. Методи, підходи, ІДЕЇ, робочі ГІПОТЕЗИ ПРОЕКТУ, які пропонуються для вирішення завдань проекту

Надання самостійності торговельним портам при прийнятті широкого кола управлінських рішень, розвиток в Україні транспортних підприємств різних форм власності та видів діяльності потребують розробки принципово нових організаційно-правових засад організації взаємодії суб’єктів господарювання та держави. Необхідність негайного розв’язання зазначеного завдання обумовлена вимогами практики, на що вказують фахівці, науковці та державні посадовці.

Підприємство морського транспорту слід розглядати як цілісний організм, який відрізняють різні аспекти функціонування. Підприємство одночасно є організаційно-правовою структурою, майновим, виробничим та соціально-організаційним комплексами і структурованим фінансовим об’єктом. Таким чином, підприємство морського транспорту – це складна виробничо-економічна система. Всі зазначені сфери мають бути взаємопов’язаними з позиції ефективності.

Серед різних видів економічної діяльності важливим є ресурсне забезпечення. В наш час всі підприємства морського транспорту стикаються з проблемою підвищення ефективності процесу формування ресурсного потенціалу. Задля розв’язання названої проблеми слід удосконалити економіко-правові засади його розвитку.

В умовах ринку стабільні позиції займають тільки ті підприємства, які постійно розвиваються. Можливості розвитку визначаються розміром отриманого прибутку. Важливим завданням кожного підприємства морського транспорту є розвиток його економічної безпеки, що передбачає збільшення його капіталу, науково-технічного, виробничого та ринкового потенціалу.

6. Очікувані наукові результати виконання проекту

Основним результатом проектного дослідження буде науково обґрунтована система організаційно-правового забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу в умовах жорсткої конкуренції на світових ринках транспортних послуг, та, зокрема, підходи узгодження стратегій розвитку підприємств, основи державної підтримки забезпечення необхідного рівня їхньої конкурентоспроможності, зокрема ресурсного потенціалу, організаційно-правові основи підтримки системи управління фінансовими результатами та організації економічної безпеки підприємств з врахуванням особливостей міжнародного фрахтового ринку та ринків портової продукції. Результати дослідження будуть отримані на підставі вивчення сучасного стану та перспектив розвитку українських підприємств морського транспорту, морської галузі та транспортної системи в умовах впливу конкуренції з боку підприємств, транспортних систем, ринкових структур усього світу, матеріалів судової практики щодо захисту прав та інтересів підприємств морського транспорту. Важливим є врахування вітчизняного та світового досвіду у сфері державної підтримки господарської діяльності транспортних підприємств.

7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Основні положення проекту будуть використовуватися при підготовці та перепідготовці фахівців зі спеціальності “Правознавство”, слухачів магістратури державної служби (спеціалізація “Економічна безпека”) та інших. Використання результатів дослідження дозволить підвищити якість підготовки фахівців у галузі юридичної підтримки функціонування підприємств транспортної галузі.

Результати дослідження будуть виконуватися з метою підготовки кандидатів та докторів юридичних та економічних наук.

Результати дослідження будуть опубліковані у вітчизняних наукових та науково-практичних виданнях, міжнародних виданнях задля того, щоб привернути увагу науковців та фахівців-практиків до існуючих проблем у сфері державної підтримки розвитку море господарського комплексу та інформувати про ефективні напрямки розв’язання існуючих проблем. За результатами дослідження будуть підготовлені монографія та навчальний посібник. Результати дослідження будуть використані в процесі актуалізації методичного забезпечення проведення лекційних та семінарських занять.

Результати дослідження будуть впроваджені в управлінську діяльність судноплавних компаній, морських торговельних портів, стивідорних компаній, інших підприємств портової діяльності, підприємств інших видів транспорту, Асоціації портів України “Укрпорт”, Міністерства інфраструктури України, що дозволить отримати значний економічний і науково-технічний ефект. Використання розробок проекту дозволить створити базу для підвищення ефективності функціонування морського транспорту України. Морські торговельні порти – одні з найбільш ефективних підприємств України в сучасних умовах. На протязі ряду років вони привносять до державного бюджету значні внески, в тому числі валютні. Тобто покращення результатів діяльності портових підприємств – умова покращення економічного стану України. Вартість транспортних послуг впливає на результати діяльності всіх підприємств, тому результати дослідження будуть цікаві та корисні і для підприємств-користувачів транспортної продукції. За останні роки національні транспортні підприємства у галузі морського транспорту значно втратили свої позиції на стивідорних, портових та світовому фрахтовому ринках. Повернути позиції та досягти вищого рівня – складне завдання, у якому головне місце займають питання удосконалення економіко-правових засад розвитку господарської діяльності підприємств та транспортної  галузі у цілому.

Розробка буде виконана на засадах останніх досягнень правової та економічної наукових сфер і з врахуванням вимог ринкової економіки.

8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ

захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації:

 «Организационно-правовые основы расчетных отношений в хозяйственном комплексе Украины»: (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, автор Подцерковний О.П.);

«Теорія та методологія ціноутворення в сфері портової діяльності України» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, автор Кібік О.М.);

 «Управління формуванням фінансових результатів судноплавних компаній на основі довгострокових фрахтових контрактів» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, автор Хаймінова Ю.В.);

«Організаційно-методичні основи формування та адаптації стратегії розвитку морського порту»

(дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, автор Белоус К.В.);

«Забезпечення конкурентоспроможності судноплавних компаній України» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, автор Котлубай В.О.);

«Методичні основи формування результатів діяльності транспортно-експедиторських компаній»

(дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, автор Романенко К.М.).

монографії за тематикою проекту та їх видавці

Кібік О.Н. Структура и параметры развития рынка транспортных услуг / О.Н. Кибик, Н.Т. Примачев, А.В. Кравченко. – Одесса: Издат-Информ, 2008. – 268 с.

Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине: Монография. – Одесса: Студия «Негоциант», 2005. – 308 с.

Кібік О.М. Теорія і методологія ціноутворення в морських торговельних портах: Монографія / О.М. Кібік. – Одеса: ОНМУ, 2005. – 282 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики: Монографія. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

навчальні посібники за тематикою проекту

Господарське право: Підруч. – Х.: Одіссей, 2010. – 639 с.

Економіка портового господарства: Навч. посібник / О.М. Кібік. – Одеса: ОНМУ, 2004. – 280 с.

Экономика морского транспорта: Учебн. пособие / О.Н. Кибик, В.В. Жихарева. — Ильичевск, 2004. — 180 с.

Экономика морского транспорта: Учебн. пособие / О.Н. Кибик, В.В. Жихарева, Э. Муссо. – Генуя – Афины – Одесса – Ильичевск: 2004. – 258 с.

основні публікації у реферованих вітчизняних та зарубіжних виданнях за останні 3 роки:

Законодательные пробелы, способствующие умышленному неисполнению хозяйственных обязательств // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 10-13.

О научно-правовом анализе предпосылок, производных и сопутствующих отношений // Правова держава. – 2002. – № 4. – С. 185-188.

Проблеми визначення методів і форм державного регулювання господарських відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2002 – № 8. – С. 3-6.

Щодо питання про майнову відповідальність установ // Право України. – 2005. – № 9. – С. 43-46.

Проблемы очередности платежей при исполнении денежных обязательств // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 16-19.

Щодо співвідношення готівкових і безготівкових грошей: понятійно-правовий аспект // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 3. – С. 150-154.

Проблема досрочного исполнения денежных обязательств // Економіка та право. – 2005. – № 2 (12). – С. 83-86.

Правові принципи планування господарської діяльності в Україні // Правова держава. – 2005. – № 8. – С. 72-77.

Правові проблеми фінансування інноваційних проектів // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4 (124). – С. 63-65.

Проблеми неспівпадіння економічних та юридичних відносин у сфері грошових зобов’язань суб’єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6 (126). – С. 44-46.

Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7 (127). – С. 68-70.

Оперування грошовими зобов’язаннями господарської організації з позиції податкової оптимізації // Економіка та право. – 2006. – № 3 (16). – С. 99-104.

Грошові зобов’язання господарського характеру за участю держави та територіальних громад // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – Одеса: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова МОН України, 2006. – Т. 9. – Вип. 10. – С. 133-143.

Грошові зобов’язання учасників господарських відносин як інститут господарського права // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2 (134). – С. 7-12.

Аналитическая база эффективного развития предприятий портовой деятельности // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ. – 2009. – № 30. – С. 37-50.

Модели развития портовых предприятий // Збірник матеріалів 5-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України». 1-6 червня 2009 р. с.м.т. Коктебель. – Харків, 2009. – С. 83-84.

Модель аутсорсинга применительно к морским портам Украины // Тезисы докладов Первой международной научно-практической конференции Интер-ТРАНСЛОГ’2009. – Одесса: ОНМУ. – 2009. — С. 120-121.

Направления инновационного развития морских портов Украины // Тезисы докладов Первой международной научно-практической конференции Интер-ТРАНСЛОГ’2009. – Одеса: ОНМУ. – 2009. – С. 118-120.

Особенности развития портовых предприятий в современных условиях // Conferinta Stiintifica Internationala: «Transport: economie, inginerie si management». 16-17 octombrie 2009. – Chisinau. – 2009. – P. 191-194.

Направления развития бизнес-среды портовых предприятий // Транспорт. – 2008. – № 4 (521). – 69 – 72.

Организационно-методические основы оценки конкурентоспособности предприятий морского транспорта // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ. — 2009. — № 30. – С. 23-36.

Организационное обеспечение механизма формирования стратегии развития порта // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ. — 2009. — № 30. – С. 23-36.

Основні етапи розвитку транспортних підприємств // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ. – 2008. – № 29. – С. 18 — 29.

Основные методологические подходы при формировании стратегии развития порта // Зб. наук. праць ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні порти – проблеми та рішення». Одеса-Несебр. – Одеса, 2009. – С. 12-14.

Основные направления развития бизнес-среды портовых предприятий // Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. праць. – Харків: ХНАДУ. – 2008. — № 12. – С. 105 – 116.

Основы формирования стратеги развития порта // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ. – 2009. – № 29. – С. 80-91.

Передумови розвитку господарської діяльності портових підприємств // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ. – 2008. — № 28. – С. 28 — 36.

Перспективи інвестування в цінні папери проблемних транспортних компаній України // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ. – 2010. — № 31. – С. 37-50.

Стратегия конкурентного поведения предприятия портовой деятельности // Зб. наук. праць ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні порти – проблеми та рішення». 2009 р. Одеса-Несебр. – Одеса, 2009. – С. 61 – 62.

Стратегия развития бизнес-процессов в сфере портовой деятельности // Сборник материалов Международного «Черноморского транспортного форума». 21 — 23 октября 2008. – Одесса, 2008. – С. 153 – 155.

Экономико-правовые аспекты интеграции украинских портов в европейскую портовую систему // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу. 5- 6 червня 2009 р. – Одеса: Фенікс, 2009. – С. 43 -45.

Предпосылки инновационного развития портовой системы как структурообразующего производства Украины // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ. – 2010. – № 31. – С. 23 – 34.

Передумови та напрямки інноваційного розвитку портової системи України // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка та управління». – К.: ДЕТУТ. – 2010. — № 15. – С. 179 – 187.

Економіко-правові аспекти розвитку морегосподарського комплексу України // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу. 21-22 травня 2010 року. – Одеса: Фенікс, 2010. – С. 18 – 20.

Передумови розвитку портової системи України // Збірник матеріалів 6-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України». 7-12 червня 2010 р. с.м.т. Коктебель. – Харків, 2009. – С. 197-198.

Основные характеристики современной экономики // Тезисы докладов Второй международной научно-практической конференции Интер-ТРАНСЛОГ’2010. 13-17 сентября 2010 г. – Одесса: ОНМУ. – 2010. – С. 41-42.

Передумови інноваційного розвитку портової системи України // Збірник матеріалів Науково-практичної міжнародної конференції Одеської національної морської академії. 11-12 травня 2010 р. — Одеса, 2010. — С. 66-68.

Развитие потенциала судоходных компаний Украины// Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2010. – № 31 – С. 145 – 153.

Формування потенціалу судноплавних компаній // Збірник матеріалів 6-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України». 7-12 червня 2010 р. с.м.т. Коктебель. – Харків, 2010. – С. 258 – 259.

Повышение эффективности работы судов линейных судоходных компаний в условиях кризиса // Тезисы докладов Второй международной научно-практической конференции Интер-ТРАНСЛОГ’2010. 13-17 сентября 2010 г. – Одесса: ОНМУ. – 2010. – С. 88-90.

Экономико-правовое обеспечение конкурентоспособности судоходных компаний Украины // Тезисы докладов Второй международной научно-практической конференции Интер-ТРАНСЛОГ’2010. 13-17 сентября 2010 г. – Одесса: ОНМУ. – 2010. – С. 101-103.

Удосконалення управління фінансовим потенціалом судноплавних компаній // Збірник матеріалів Науково-практичної міжнародної конференції Одеської національної морської академії. 11-12 травня 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 69-71.

 

9. ЕТАПИ РОБОТИ

Перший етап – 2012 р.: «Дослідження організаційно-правового забезпечення взаємодії держави та підприємств морського транспорту України на сучасному етапі».

Аналіз законодавчої бази функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України. Аналіз сучасних світових економічних та політичних процесів, тенденцій, що пов’язані з науково-технічним прогресом в різних сферах життя та діяльності суспільства, кон’юнктури ринків транспортних послуг, світового фрахтового ринку та його секцій, визначення доцільності та характеру впливу держави на результати функціонування транспортних підприємств.

Очікувані результати – система організаційно-правових чинників, що обумовлюють необхідність державної підтримки функціонування морського транспорту України.

Звітна документація – звіт до Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України.

Другий етап – 2013 р.: «Економіко-правові передумови удосконалення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України».

Узагальнення матеріалів судової практики щодо захисту прав та інтересів підприємств морського транспорту. Визначення пріоритетних для підприємств морського транспорту цілей розвитку, економіко-правових передумов розвитку ресурсного потенціалу, економіко-правових засад формування системи управління фінансовими результатами підприємств морського транспорту.

Очікувані результати – економіко-правові передумови розвитку державної підтримки морегосподарського комплексу України.

Звітна документація – звіт до Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України.

Третій етап – 2014 р.: «Система організаційно-правового забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України».

Обґрунтування основних елементів системи організаційно-правового забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу та розробка засад її впровадження в практичну діяльність. Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо розвитку море-господарського комплексу України. Розробка практичних рекомендації щодо захисту прав та інтересів підприємств морського транспорту.

Очікувані результати – система організаційно-правового забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України з врахуванням кон’юнктури транспортних ринків.

Звітна документація – звіт до Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, наукові публікації, монографія, навчальний посібник, проекти нормативно-правових актів.

10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту)

—   доктори наук – 2, кандидати наук – 9;

—   молоді учені до 35 років – 5, з них кандидатів – 4, докторантів – 2;

—   наукові працівники без ступеня – 1;

—   аспіранти – 1.

Р а з о м : 12

 

11. Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

Дослідження буде виконуватися на базі двох кафедр Національного університету «Одеська юридична академія»: національної економіки та господарського права і процесу. В процесі виконання дослідження планується залучення провідних фахівців транспортної галузі.

В процесі виконання проекту не передбачається використовувати обладнання, що потребує сертифікації та метрологічної повірки.

В наявності є електронний доступ до світових інформаційних ресурсів щодо державної підтримки транспортної галузі, зокрема морського транспорту. У Науковій бібліотеці НУ ОЮА сконцентровані необхідні засоби та інструментарій для пошуку і представлення наукової інформації та надання доступу до неї: електронний каталог, електронна бібліотека, проблемно-орієнтовані бази даних, доступ до світових джерел інформації.

Налагоджено доступ до Електронної бібліотеки дисертацій Федеральної державної установи Російської федерації «Російська державна бібліотека». У Науковій бібліотеці НУ ОЮА створено Віртуальний читальний зал Російської державної бібліотеки. Отримано 10 комплектів ліцензійного програмного забезпечення системи для безпечного перегляду документів «DefView» та обладнання робочих місць для безоплатного доступу до Електронної бібліотеки дисертацій Російської державної бібліотеки зареєстрованим читачам Наукової бібліотеки НУ ОЮА, що надає можливість використовувати у науково-дослідній роботі зібрану колекцію дисертацій більше ніж із двадцяти п’яти галузей науки, загальною кількістю понад 320 тисяч повних текстів дисертацій та авторефератів.

Добавить комментарий