Научная деятельность

Научная деятельность кафедры хозяйственного права и процесса:

  • Научные заключения и комментарии. Перейти

  • Научно — исследовательская тема по коммерциализации инноваций. Перейти

  • Научно — исследовательская тема по поддержке морехозяйственного комплекса. Перейти

 

  • Научные заключения и комментарии. Перейти

  • Научно — исследовательская тема по коммерциализации инноваций. Перейти

  • Научно — исследовательская тема по поддержке морехозяйственного комплекса. Перейти

Наукова робота кафедри господарського права і процесу

у 2008-2011 роках

Створення в 2008 році кафедри господарського права і процесу в стінах Одеської національної юридичної академії виступило важливою подією не тільки для розвитку одеської школи права, але і в цілому правової науки України, особливо її господарсько-правового крила. Адже вперше на рівні центру юридичної науки і освіти півдня України була втілена в життя ідея інституційного структурування науки та освіти у сфері господарського права та процесу.

Подібний крок керівництва Академії був пов’язаний із серйозними зрушеннями в галузевих господарсько правових досягненнях, включаючи кодифікацію господарського законодавства в Господарському кодексі України, виробленням традицій спеціалізованого господарського судочинства, запровадженням спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарське процесуальне право – із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Цей крок – належна відповідь деяким науковим школам, які під впливом штампів часів Союзу РСР доводили недоцільність кодифікації господарського законодавства, намагаючись вихолостити саме поняття господарського права, замінюючи його поняттям галузі підприємницького та комерційного права, яке ігнорує некомерційну господарську діяльність, заперечує багаторічні вітчизняні напрацювання у галузі господарського будівництва.

Надзвичайно позитивним стало виникаюче при такому утворенні поєднання господарсько-правових та господарсько-процесуальних аспектів юридичної науки та освіти. Це дозволяє наблизити проблеми юридичної практики та законодавчого регулювання, здійснити більш щільну кооперацію між вищою наукою та господарськими судами.

У зв’язку із цим при Одеському апеляційному господарському суді у жовтні 2008 року було відкрито відділення кафедри господарського права і процесу НУ «ОЮА», завданням якого стало здійснення цілої низки наукових заходів щодо проведення за участі судів господарських судів та викладачів академії узагальнень практики роботи господарських судів, спільних науково-практичних семінарів, наукових студентських гуртів, відвідувань студентами судових засідань тощо. Відповідні заходи постійно здійснювалися протягом 2008-2011 років та здобули широку підтримку суддів, викладачів та студентів.

Власна господарсько-правова концепція кафедри була анонсована у підготовленому її викладачами підручнику «Господарське право», який отримав гриф Міністерства освіти та науки України за позитивних відгуків таких відомих юристів господарників, як академіки В.К. Мамутов, Д.М. Притика, професор О.А. Беляневич та ін.

Основною ідею підручника стала теза про те, що господарське право спрямоване на врегулювання у цілому господарської діяльності, а не лише її зобов’язальної частини чи правового статусу суб’єктів господарювання. За такого підходу аналізу підлягають вимоги до здійснення господарської діяльності, які застосовуються до суб’єкта господарювання незалежно від вступу ним у будь-які зовнішні відносини. Ці вимоги формують так звані «правила гри» в економіці, поіменовані в ГК України суспільним господарським порядком (преамбула, ст. 5), включають серед іншого вимоги до організації внутрішньогосподарських відносин, порядок легалізації та припинення господарської діяльності, регуляторну політику держави у сфері господарювання тощо, дозволяють сумістити аналіз договірних та організаційних аспектів господарської діяльності.

Вперше на рівні підручника з господарського права в період після набуття чинності ГК України у наведеній праці розкриті теми з історії та періодизації розвитку господарського права (проф О.П. Подцерковний), досвіду державного регулювання господарської діяльності у зарубіжних країнах (доцент В.В. Добровольська), методології тлумачення господарсько-правових джерел (проф. О.П. Подцерковний), дозвільної системи та стадій капітального будівництва (доцент О.О. Квасніцька), посередницької діяльності у сфері господарювання (доцент М.Ю.Картузов), грошових зобов’язань господарського характеру (проф. О.П. Подцерковний), планування господарської діяльності (доцент І.П. Поповська), правової роботи у сфері господарювання (проф. О.П. Подцерковний та доцент В.В. Добровольська) тощо. До речі остання розробка дозволила кафедрі внести пропозиції, які були підтримані керівництвом НУ «ОЮА» щодо запровадження курсу для магістрів права «Правова робота у господарському комплексі», розрахованого на набуття студентами знань про організацію роботи юридичних служб підприємств.

У 2011 році вийшов друком підготовлений кафедрою господарського права і процесу підручник з господарського процесуального права, робота над яким ускладнилась у попередні роки тривалими дискусіями із приводу ухвалення судово-правової реформи.

Відмінними рисами підручника стали: оновленість підходів відповідно до судової реформи 2010 року, нових законів «Про судовий збір», нової редакції закону України «Про виконавче провадження», аналіз проектів ГПК, широке застосування прикладів з судової практики, аналіз таких нетрадиційних для інших підручників з господарського процесу тем, як: засоби примусу та відповідальності у господарському процесі, зловживання процесуальними правами, інститут примирення у господарському процесі, історія утворення господарських (комерційних судів) та інші положення.

Протягом 208-2011 років кафедра здійснювала розробку провідних тем наукових економіко-правових досліджень, що дозволяють позиціонувати науковий внесок одеських господарників в системі інших галузевих досліджень.

Першим кроком на цьому шляху виступили роботи з тем, які є повністю не досліджуваними в науці господарського та господарського процесуального права. Йдеться про розроблення механізмів господарсько-правового забезпечення програмного регулювання господарської діяльності, здійснене викладачем, нині доцентом кафедри – Поповською Інною Петрівною, та теоретико-практичного дослідження порядку застосування запобіжних заходів у господарському процесі, підготовлене викладачем, нині доцентом кафедри – Картузовим Михайлом Юрійовичем.

Зокрема, робота Картузова М.Ю. виступила першим дисертаційним дослідженням, виконаним викладачем НУ «ОЮА» з питань господарського процесу. Робота довела, що запровадження запобіжних заходів у Господарському процесуальному кодексі – це один з вагомих елементів судово-правової реформи, адже дозволяє попередити наслідки господарського правопорушення, забезпечити мирове та позасудове вирішення господарських спорів.

Робота Поповської І.П. «Правові основи програмного регулювання господарської діяльності в Україні» ґрунтовно довела зиск від господарсько-правових досліджень у сфері публічно-господарських відносин, неможливість розмежування їх на економічну та управлінську складові. Тому що без взаємного узгодження ці складові заперечують одна одну – провокуючи економічну анархію або зарегульованість підприємницьких відносин, перешкоджаючи інвестиціям, що нерідко спостерігається в Україні. По суті справи авторка поставила собі за мету та цілком слушно вирішила питання правового стимулювання програмування як методу державного менеджменту в сфері економіки.

Багато у чому підтримала цей напрям досліджень доцент кафедри Добровольська Владимира Володимирівна, яка видала у 2010 році монографію «Господарсько-правове забезпечення державного регулювання господарської діяльності». Автор монографії не лише всебічно розкрила поняття та систему господарсько-правового механізму забезпечення державного регулювання економіки, але й запропонувала сучасні підходи до утвердження суспільного господарського порядку в цій сфері. Проаналізовано роль та значення державного регулювання ринкової економіки, досліджено макроекономічні теорії, що обґрунтовують роль та місце держави в ринковій економіці, виявлено досвід державного регулювання сфери господарювання в зарубіжних країнах тощо. Центральною ланкою роботи проходить теза про те, що державне регулювання економіки – це складна категорія, до правового забезпечення якої слід підходити з усією відповідальністю та науковим підґрунтям, системно та у плановому порядку.

Логічним ланцюгом із цією роботою пов’язано обрання кафедрою перспективних напрямів дослідження механізмів та засобів реалізації державної економічної політики та видання наукових робіт із цих питань. Зокрема, дисертаційне дослідження із питань нагляду за страховою діяльністю захистив Зискінд Ігор Олександрович.

У жовтні 2011 року захистив дисертаційне дослідження із загальних проблем контролю у сфері господарювання асистент Попелюк Вадим Павлович. Саме у цьому  напрямі досліджень сьогодні зорієнтована кафедрою її доцент Добровольська В. В. у планах щодо написання докторської дисертації.

У жовтні 2011 році також відбувся захист дисертаційного дослідження викладача кафедри Лічак Діни Володимирівни на тему «Господарсько-правове забезпечення непрямих методів державної підтримки суб’єктів господарювання», у якій на підставі вивчення зарубіжного досвіду державної підтримки, зокрема законодавства ЄС та СОТ, обґрунтована необхідність застосування переважно засобів непрямої державної підтримки. Зроблено висновок, що непряма підтримка, яка не пов’язуєтсья із грошовою допомогою суб’єктам господарювання, дозволяє підвищити ефективність національної економіки. Особливу увагу приділено кредитній підтримці господарюючих суб’єктів, комерційній дипломатичній підтримці та інфраструктурній підтримці суб’єктів господарювання, як важливих і перспективних засобів непрямої державної підтримки

Завершує роботу над кандидатською дисертацією асистент кафедри Зуєва Лариса Євгенівна на тему «Принципи господарського процесу», О.Р. Гофман на тему «Державна гарантія як спосіб забезпечення господарських зобов’язань», асистент О.В. Обод на тему «Господарсько-правове регулювання відносин з надання житлово-комунальних послуг»,.

Викладачі кафедри взяли активну участь в узагальненні практики розгляду спорів господарськими судами

Зокрема, проф. О.П. Подцерковний разом із викладачем кафедри О.А. Байдеріним спільно із суддями Одеського апеляційного господарського суду здійснили наукове дослідження щодо практики застосування способів захисту порушених прав суб’єктів господарювання, визначених законодавством. Зокрема було виявлено чимало ситуацій, коли обрані сторонами способи захисту не відповідають закріпленим у чинному законодавстві правовим положенням, є такими, що виходять з власного розсуду сторін, при цьому за відсутності відповідних застережень в господарському договорі.

Аналогічні узагальнення зроблені щодо проблемних питань правозастосування у спорах про стягнення орендної плати (ас. Гофман), щодо визначення меж перегляду судових рішень судом касаційної інстанції у порядку, визначеному статтею 111-7 Господарського процесуального кодексу України (ас. О.А. Байдерін, асп. Я.І. Дабіжа), щодо узагальнення правових підстав скасування постанов Одеського апеляційного господарського суду за результатами їх перегляду Вищим господарським судом України в касаційному порядку (ас. О.А. Байдерін), щодо узагальнення судової практики вирішення у 2009-2010 роках спорів, пов’язаних з передачею житлового фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури до статутного фонду підприємств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), та з державної у комунальну власність (ас. Г.М. Пенчева), проблеми вирішення господарськими судами спорів з питань набуття і реалізації права власності на земельні ділянки та права оренди землі на конкурентних засадах (земельні торги) (ас. Д.В. Лічак).

Протягом 2008 – 2011 років професорсько-викладацький склад кафедри неодноразово приймав участь у підготовці висновків на запити державних органів влади та органів місцевого самоврядування щодо тлумачення окремих положень господарського законодавства України та відповідності проектів засадам державної регуляторної політики. Серед цих висновок можна виділити такі основні:

— висновок на запит ВДСБЕЗ Одеського міського управління  ГУМВС України в Одеській області від 18.02.2008 р. щодо легалізації правовстановлюючих документів при укладанні договору при закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

— висновок на запит Верховного суду України від 25.04.2008 р. щодо проекту постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів»;

— висновок до проекту нової редакції Господарського процесуального кодексу України, розробленого Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України – червень 2008 р.;

— висновок щодо проекту Господарського процесуального кодексу України (реєстр. № 2178 від 06.03.2008 p.) – липень 2008 р.;

— зауваження та пропозиції до Проекту постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про банкрутство» — липень 2008;

— зауваження щодо Інформаційного листа Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України» від 7.04.2008 р. – липень 2008 р.;

— висновок щодо законопроекту реєстр. № 3060 від 19.08.2008 р. «Про основні засади господарської діяльності» – серпень 2008 р.;

— висновок щодо проекту Кодексу господарського судочинства України (реєстр. № 2777 від 16.07.2008 p.) – жовтень 2008 р.;

— матеріали для розширених комітетських слухань «Удосконалення законодавства та шляхи подолання рейдерства через посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів та виконавців» – жовтень 2008 р.;

— висновок щодо проекту Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо обов’язковості внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень) (реєстр. № 3214 від 24.09.2008 p.). – листопад 2008 р.;

— висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо компенсації витрат на правову допомогу)», реєстр. № 4072 від 17.02.2009 р. – березень 2009 р.

— висновок на запит УДСБЕЗ ГУМВС в Одеській області щодо відповідності чинному законодавству України «Положення про порядок та умови проведення конкурсу з вибору стратегічного партнера з   метою реконструкції та модернізації Міжнародного аеропорту „Одеса” (реєстр. № 2958 від 07.04.2009 р.);

висновок (правова позиція) на запит Конституційного суду України від 20.05.2009 р. № 329-16/621 щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 130 Конституції України у взаємозв’язку з приписами статті 6 та частини другої статті 126 Конституції України – червень 2009 р.;

— висновок щодо проекту Закону України про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва (реєстр. № 4604 від 04.06.2009 р.) – липень 2009 р.;

— висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уніфікації процедур оскарження судових рішень в цивільному, адміністративному і господарському судочинстві), реєстр. № 4742 від 30.06.2009 р. – липень 2009 р.;

— висновок (правова позиція) на запит Конституційного суду України від щодо питань, порушених у конституційному зверненні приватного підприємства «Автосервіс» щодо офіційного тлумачення положень статей 177, 760, частини другої статті 777 Цивільного кодексу України (реєстр. № 338-16/994 від 18.08.2009 р.) – вересень 2009 р.;

— висновок на запит Київської КМДА від 08.12.2009 р. з приводу тлумачення деяких положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» — грудень 2009 р.;

— висновок на запит Конституційного суду України від 30.01.2010 р. № 331-16/99 щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки» від 11 листопада 2009 № 1329 – січень 2010 р.

— висновок (правова позиція) на запит Конституційного суду України від 25.01.2010 р. № 339-16/61 щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Кабінету Міністрів України від 5.08.2009 № 818 та 819, від 9.09.2009 № 993 та № 1012, від 16.09.2009 № 1017, від 29.10.2009 № 1183 (про державні гарантії Уряду) – лютий 2010;

— висновок (правова позиція) на запит Конституційного суду України від 27.04.2010 р. № 340-16/553 щодо конституційності положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 18.02.2010 р. № 1691-IV – травень 2010.

— висновок на запит Конституційного суду України від 25.01.2010 р. № 339-16/61 щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Кабінету Міністрів України від 5.08.2009 № 818 та 819, від 9.09.2009 № 993 та № 1012, від 16.09.2009 № 1017, від 29.10.2009 № 1183 – лютий 2010;

— висновок на запит Конституційного суду України від 27.04.2010 р. № 340-16/553 щодо конституційності положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 18 лютого 2010 р. № 1691-IV – червень 2010 р.;

— висновок на запит Конституційного суду України щодо відповідності Конституції України положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010 р. у частині змін до Господарського процесуального кодексу (підпункт 3 пункту 2 прохальної частини подання) – грудень 2010 р.;

— пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (щодо банкрутства боржника, що не є суб’єктом підприємницької діяльності (споживче банкрутство)» — грудень 2010 р.;

— висновок на запит Конституційного суду України щодо конституційного подання Верховного суду України про відповідність Конституції України  положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010 р.  у частині змін до розділу ХІІ-2 Господарського процесуального кодексу України (абзац 4 пункту 1 прохальної частини подання) – березень 2011 р.;

— висновок на запит АУБ щодо необхідності ініціювання процедури повернення закону Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)», прийнятого Верховною Радою України 15.02.2010 р. (законопроект реєстр. № 0884), на повторний розгляд у передбаченому конституцією України порядку – березень 2011 р.;

— висновок на запит Одеської міської ради про правовий статус благодійної організації у відносинах щодо оренди державного та комунального майна – березень 2011 р.

— висновок щодо проекту Закону України «Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» (реєстр. № 8284 від 23.03.2011) – квітень 2011 р.;

— висновок на запит Конституційного суду України щодо конституційного звернення ТОВ «Пріма-Сервіс» ЛТД  щодо офіційного тлумачення  положення пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України щодо повного фіксування судового процесу технічними  засобами – травень 2011 р.;

— висновок щодо законопроекту про внесення змін до законів України «Про Рахункову палату», «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» щодо повноважень Рахункової палати та Державної судової адміністрації України з фінансового контролю за використанням судами коштів Державного бюджету України (реєстр. № 8774 від 07.07.2011 року) – листопад 2011 р.

Загалом протягом 2008-2010 років професорсько-викладацьким складом кафедри було опубліковано понад 200 наукових робіт загальним обсягом понад 155 д.а., прийнято участь у понад 100 міжнародних семінарах, круглих столах, конференціях тощо.

Добавить комментарий